Mes Įsipareigojame

Mes įsipareigojame

Mūsų misija ir mūsų vertybės

„Zentiva“ yra pirmaujanti aukštos kokybės nebrangių receptinių vaistų ir prekių ženklų kūrėja ir tiekėja. „Zentiva“ augant vis daugiau žmonių gali gauti reikalingų vaistų. Mūsų veikla grindžiama pasitikėjimu ir atsakomybe, o svarbiausias mūsų prioritetas – pacientas. „Zentiva“ nustatė šešias bendras „supergalias“, kurios apibrėžia mūsų komandos vertybes ir elgesį bei tai, kaip kuriame sveiką verslą, kuriuo visi galime didžiuotis.

Mūsų verslo etikos įsipareigojimas

„Zentiva“ jau turi tvirtą reputaciją kaip visiškai reikalavimus atitinkantis ir patikimas partneris. 2021 m. atnaujinome savo Etikos kodeksą ir jį išvertėme į 22 kalbas. Įmonėje vykdomi išsamūs privalomi mokymai.  Į mokymus įtraukiami visi darbuotojai, kiekvieną kartą atliekami supratimo testai.  Veiklos atitikimą veiklos reikalavimams reguliariai peržiūri Atitikties komitetas, o vėliau - Patariamasis komitetas, tuo tarpu finansinę, teisinę ir mokestinę atitiktį peržiūri Audito komitetas, o nepriklausomą auditą atlieka "Ernst & Young".
Skaitykite mūsų etikos kodeksą.

Mūsų kaip atsakingų piliečių vaidmuo

„Zentiva“ darbuotojai laiko save neatskiriama ateities dalimi ir supranta savo atsakomybę. Kiekvienas mūsų priimtas sprendimas daro įtaką ateičiai, todėl jau šiandien imamės veiksmų, kad užtikrintume tvarų rytojų – tokį, kuriame kiekvienas turi teisę gauti reikalingų vaistų. Esame pasiryžę rūpintis savo žmonėmis, žmonėmis, kuriems padedame, savo partneriais ir planeta. Sužinokite daugiau apie mūsų įmonės piliečių strategiją.

Įvairovė ir įtrauktis

Mes tikime, kad mūsų įvairovė yra didelės energijos ir stiprybės šaltinis.   Kiekvienas mūsų įmonėje turėtų jaustis laukiamas, turėti galimybę būti savimi ir kuo geriau prisidėti. Bendrovė „Zentiva“ jau padarė pažangą, tačiau dar reikia daug nuveikti, kad užtikrintume, jog teisingai atspindėtume tai, kaip žmonės save identifikuoja.  
Vykdydami savo įsipareigojimą dėl lyčių įvairovės, iki 2026 m. norime pasiekti 50:50 lyčių balansą tarp vadovų ir aukščiausio lygio vadovų. 
Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimą dėl įvairovės, įtraukties, lygybės ir priklausymo: Įvairovės ir įtraukties politika.

Žmogaus teisės ir kova su šiuolaikine vergove

„Zentiva“ gerbia ir remia žmogaus teisių apsaugą visose savo verslo operacijose, apimančiose tiek mūsų partnerių veiksmus ir praktiką, tiek ir mūsų tiekimo grandinę bei tiekimo tinklą, kaip numatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. „Zentiva“ yra įsipareigojusi laikytis Tarptautinės darbo organizacijos nustatytų darbo standartų ir visapusiškai laikytis vietos darbo įstatymų. Tikimės, kad kiekvienas komandos narys gerbs žmogaus teises, kaip aprašyta mūsų etikos kodekse.  Savo darbuotojams atlyginame teisingai, remdamiesi rinkos normomis ir laikydamiesi teisinių reikalavimų dėl darbo užmokesčio ir socialinių išmokų. Gerbiame vaikų teisę į išsilavinimą ir asmeninį tobulėjimą ir neleidžiame įsidarbinti jaunesniems nei minimalaus darbingo amžiaus darbuotojams. Mūsų darbuotojai turi teisę pasirinkti, ar priklausyti profesinei sąjungai, darbo tarybai, ar kitai kolektyvinių derybų sistemai. Dirbame kartu su atstovais, kad pasiektume geriausią rezultatą savo darbuotojams ir įmonei. 
Sužinokite daugiau informacijos apie mūsų įsipareigojimus žmogaus teisių ir kovos su šiuolaikine vergove srityje.

Kova su kyšininkavimu ir korupcija

„Zentiva“ laikosi nulinės tolerancijos korupcinei praktikai visuose savo santykiuose ir verslo veikloje. Mes nustatėme politiką ir gaires visiems „Zentiva“ darbuotojams ir trečiosioms šalims, bendraujančioms su mūsų įmone, kad laikytumėmės visų kovos su korupcija ir kyšininkavimu įstatymų, kartu skatindami etikos ir sąžiningumo kultūrą.
Daugiau informacijos galite rasti mūsų Kovos su kyšininkavimu politikoje.

Išsamus patikrinimas

„Zentiva“ bendradarbiauja tik su tomis trečiosiomis šalimis, kurios yra kvalifikuotos, gerbiamos ir visapusiškai atitinkančios mūsų vertybes bei principus. „Zentiva“ išsamaus patikrinimo procesas užtikrina, kad įtraukiant, atrenkant ir vertinant trečiąsias šalis būtų tikrinama aktuali ir su mūsų atsakingo tiekėjų pasirinkimo programa susijusi informacija bei į tokią informaciją būtų tinkamai atsižvelgiama

Strateginis suinteresuotųjų šalių įtraukimas ir reikšmingumas

Remdamiesi Visuotinės atsiskaitymo iniciatyvos (GRI) standartais, mes atsižvelgiame į: 
- finansinį reikšmingumą (kaip besikeičianti aplinka ir visuomenė gali paveikti mūsų finansinius rezultatus),
- aplinkosauginį / socialinį reikšmingumą (kaip „Zentiva“ veikia aplinką ir visuomenę).

Bendrovė „Zentiva“ veikia partnerystės tinkle. Nuolatinis dialogas su mūsų vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais suteikia vertingų įžvalgų apie naujas tendencijas, riziką, galimybes ir lūkesčius. Šis įžvalgų generavimas ir peržiūra yra įtraukti į mūsų reikšmingumo analizę.

Nustatytos rizikos įtraukiamos į mūsų rizikos valdymo suvestinę (RMD) ir peržiūrimos valdyboje bei vykdomajame komitete, kad galėtume konsoliduoti, nustatyti prioritetus, imtis veiksmų ir stebėti pažangą, kuri yra mūsų tvarumo plano dalis.

2021 m. mūsų reikšmingumo analizės rezultatai buvo vertinami bendradarbiaujant su "S&P", naudojant jų ESG savianalizės sistemą.  Iš tiesų savianalizės procese dalyvavo 6 „Zentiva“ vykdomojo komiteto nariai (generalinis direktorius, finansų direktorius, teisės skyriaus vadovas, strategijos ir transformacijos skyriaus vadovas, įmonės reikalų ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovas ir pramonės operacijų skyriaus vadovas), kurie per šešis mėnesius visapusiškai peržiūrėjo visas mūsų vykdomas tvarumo iniciatyvas, įvertino mūsų stipriąsias puses ir nustatė tobulintinas sritis. Tam vadovavo specialus Projektų valdymo biuras. Nors „Zentiva“ gerai pasirodė lyginant su pirmaujančiomis pramonės įmonėmis, užimdama 15 proc. geriausių pozicijų, taip pat aišku, kad esame tvirtai įsipareigoję padaryti daugiau ir kad norint sumažinti iškastinio kuro naudojimą mūsų pramoninėje veikloje, reikės imtis kitų svarbių žingsnių, t. y. atlikti keletą technologinių procesų proveržių.

Visuotinė mokesčių politika

Mes, kaip tarptautinė farmacijos grupė, žinome savo socialinį ir ekonominį poveikį, taip pat savo įmonės ir socialines pareigas šalims ir bendruomenėms, su kuriomis dirbame, įskaitant savo, kaip mokesčių mokėtojo, įnešančio teisingą mokesčių dalį į šalių, kuriose veikiame, biudžetus, vaidmenį. Tai apima pelno mokestį, vietos verslo mokesčius, turto mokesčius, taip pat įvairius darbo užmokesčio mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, pardavimo mokesčius, akcizus ir muitus. Sužinokite daugiau apie „Zentiva“ visuotinę mokesčių politiką.

Sveikatos, saugos ir aplinkos (SSA) politika

„Zentiva“ stengiasi palikti teigiamą palikimą būsimoms kartoms ir nuolat siekia dabartinei kartai teikti aukštos kokybės nebrangias sveikatos priežiūros paslaugas. Esame atsakingi už aplinką, taip pat už savo darbuotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis, todėl skelbiame ir kasdien laikomės šios SSA politikos.

Pasitikėjimas

„Zentiva“ ragina savo žmones ir partnerius pranešti apie faktinius ar įtariamus nusižengimus ir bet kokias atitikties problemas. Visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenis, gauta tiesiogiai iš identifikuoto ar atpažįstamo pranešėjo arba anoniminio šaltinio, laikoma konfidencialia ir jai taikoma mūsų privatumo politika, su kuria susipažinti galima adresu https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice. „Zentiva“ yra įsipareigojusi užkirsti kelią bet kokiems atsakomiesiems veiksmams apie pažeidimus pranešusių asmenų atžvilgiu.

Čia galite susisiekti su mūsų oficialia Pranešėjų konsultavimo linija. Laiškus taip pat galite siųsti adresu:

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic