Teisiniai pranešimai ir privatumo politika

Šiame puslapyje aprašomos teisinės taisyklės, taikomos kiekvienam šią svetainę aplankančiam interneto naudotojui. Ieškodami informacijos šioje svetainėje, jūs patvirtinate, kad be jokių išlygų laikotės šių taisyklių. Rekomenduojame reguliariai pasiskaityti šias taisykles, nes jos gali būti redaguojamos be išankstinio įspėjimo.

Jūsų prieigai prie svetainės www.zentiva.lt (toliau – Svetainė) ir jos naudojimui taikomos šios sąlygos ir atitinkami teisės aktai. Naršydami šioje Svetainėje patvirtinate, kad be jokių išlygų sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis ir jų laikysitės.

1. Intelektinė nuosavybė

Ši svetainė priklauso ir ją valdo „Zentiva Group, a.s.“ (toliau – „Zentiva“).

Šioje Svetainėje rodoma arba pristatoma medžiaga, įskaitant visus dokumentus, bylas, dizainą, grafiką, techninius eskizus, įrangą, kodus ir bendrą Svetainės išvaizdą, yra saugomi autorių teisių, kurios priklauso „Zentiva“ ir tam tikroms įmonėms, priklausančioms tai pačiai įmonių grupei kaip ir „Zentiva“, kaip apibrėžta Įstatymo Nr. 90/2012 dėl verslo korporacijų ir kooperatyvų 79 dalyje (su pakeitimais), ir „© copyright Zentiva Group, a.s. 2017“ pagal Įstatymą Nr. 121/2000 dėl autorių teisių, gretutinių teisių ir tam tikrų įstatymų pakeitimo (su pakeitimais).

Visos teisės saugomos, išskyrus tam tikrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip. Taip pat visi šioje Svetainėje nurodyti produktų pavadinimai yra „Zentiva“ prekių ženklai, išskyrus tuos atvejus, kai prie šių pavadinimų parašyta, kad jie priklauso kitam subjektui. Svetainėje pristatomi prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir produktai yra saugomi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Bet koks jų naudojimas be išankstinio rašytinio „Zentiva“ sutikimo yra draudžiamas.

2. Informacijos pobūdis

Svetainėje pateikiama informacija, visų pirma finansinė informacija, negali būti laikoma kvietimu investuoti. Ji negali būti suprantama kaip agitacija ar viešasis pasiūlymas. Tai nėra kvietimas pasirašyti „Zentiva“ akcijas ar kitų „Zentiva“ ir (arba) jos dukterinių įmonių išleistų vertybinius popierius, įsigyti jų ar sudaryti sandorius dėl jų. „Zentiva“ atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad Svetainėje skelbiama finansinė informacija yra nuolat atnaujinama.

Tam tikrais atvejais Svetainėje gali būti skelbiamos ekspertų nuomonės arba straipsnių ištraukos apie tam tikrą Svetainės turinio sritį. Tokia informacija atspindi tik atitinkamų ekspertų ar laikraščio nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su „Zentiva“ nuomone. Tokie ekspertai nėra „Zentiva“ darbuotojai ir jie negauna atlygio iš „Zentiva“ už savo nuomonę. „Zentiva“ nėra atsakinga už tokioje medžiagoje išsakytos nuomonės ar informacijos tikslumą ir išbaigtumą. Ekspertų patarimai atspindi tik to eksperto asmeninį požiūrį ir jokiu atveju negali būti laikomi „Zentiva“ nuomone ar atsakomybe.

Be to, Svetainėje skelbiama informacija, susijusi su sveikata, fizine būkle ir įvairių rūšių medicininiu gydymu, kuris taikomas išskirtinai žmonėms. Ši informacija yra skirta tik informavimui ir negali pakeisti jūsų gydytojo ar vaistininko konsultacijos. Čia pateikiama informacija negali būti naudojama diagnozuojant ligą ar fizinį sutrikimą arba išrašant kokį nors šioje Svetainėje pristatomą vaistą. Visuomet pasitarkite su savo gydytoju ar vaistininku bei atidžiai perskaitykite vaisto pakuotės lapelį.

Svetainėje skelbiama informacija nesiekiama įtikinti ar motyvuoti naudoti arba išrašyti kokius nors vaistinius preparatus, daryti įtaką „Zentiva“ produktų klinikinių tyrimų rezultatams ar daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką sprendimams, susijusiems su „Zentiva“ ar „Zentiva“ produktais.

3. Nuorodos į kitas svetaines

„Zentiva“ neprisiima atsakomybės už jokias trečiųjų šalių svetaines, į kurias galite būti nukreipti iš šios Svetainės. Mes negalime kontroliuoti tokių trečiųjų šalių svetainių turinio, nes jos išlieka visiškai nepriklausomos nuo „Zentiva“. Be to, sąsaja tarp Svetainės ir bet kokios trečiosios šalies svetainės jokiu būdu nereiškia, kad „Zentiva“ kokiu nors būdu sutinka su šios svetainės turiniu ar bet kokiu tokios svetainės panaudojimo būdu. Jūs esate atsakingi už būtinas atsargumo priemones, kurios apsaugotų Svetainę nuo užkrėtimo, įskaitant, bet neapsiribojant, virusus, trojanus ir kitas kenkėjiškas programas.

Išorinėse svetainėse gali būti į Svetainę nukreipiančių nuorodų. Tokios nuorodos negali būti skelbiamos be aiškaus išankstinio „Zentiva“ sutikimo. Bet kokiu atveju „Zentiva“ jokiu būdu nėra atsakinga už tokių išorinių svetainių neprieinamumą. „Zentiva“ neperžiūri, nekontroliuoja bei netvirtina per tokias svetaines prieinamą ar jose pateikiamą bet kokį turinį, reklamą, produktus ar kitą medžiagą ir nėra už juos atsakinga.

4. Asmeninė ir kita informacija

4.1 „Zentiva“ jokiai trečiajai šaliai neatskleis su jumis susijusios asmeninės informacijos, kurią galite pateikti bendraudami elektroniniu paštu. Ši informacija bus naudojama tik siekiant atsakyti jums kuo efektyviau.

„Zentiva“ tvarko jūsų asmens duomenis, kuriuos gavo iš jūsų tiesiogiai. Asmens duomenys yra tvarkomi tik tuo tikslu, dėl kurio pateikėte juos. Asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek reikia tvarkymo tikslui pasiekti. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas.

Vadovaujantis Čekijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu Nr. 101/2000 Sb. su pakeitimais (toliau – Duomenų apsaugos įstatymas), jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos keisti. Jūs taip pat turite kitų teisių pagal Duomenų apsaugos įstatymo 21 dalį. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės:
el. pašto adresu Info.Lithuania@zentiva.com
paštu adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 9 

„Zentiva“ informuoja, kad slapukai naudojami rinkti informaciją apie jūsų elgesį svetainėje, pavyzdžiui, pageidaujamą kalbą ar kitus nustatymus. Jūs turite teisę atsisakyti slapukų.

4.2 Svetainė nėra sukurta taip, kad jūs galėtumėte pateikti bet kokią konfidencialią informaciją. Todėl, išskyrus pirmiau nurodytus asmens duomenis, visa informacija, nepriklausomai nuo jos formos (dokumentai, duomenys, grafikai, klausimai, pasiūlymai, idėjos, pastabos ar kita), kurią pateikiate Svetainėje, nebus laikoma konfidencialia informacija. Taigi, pats šių jūsų duomenų perdavimo mums faktas suteikia teisę tvarkant jūsų užklausą naudoti, atkurti, skleisti, keisti ar perduoti šiuos duomenis.

5. Atsakomybės apribojimas

„Zentiva“ deda visas pastangas, kad pagal savo galimybes užtikrintų Svetainėje skelbiamos informacijos tikslumą ir atnaujinimą. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti Svetainės turinį. Nepaisant to, „Zentiva“ negali visiškai garantuoti Svetainėje esančios informacijos tikslumo, atnaujinimo ar išsamumo. Todėl įmonė negali būti laikoma atsakinga už:

bet kokius netikslumus, neatitikimus ar neveikimą, susijusį su Svetainėje pateikiama informacija; bet kokią žalą, atsiradusią dėl trečiosios šalies nesąžiningo įsibrovimo į Svetainę ir dėl to pakeistos informacijos ar medžiagos;

bendresne prasme bet kokią žalą, nepriklausomai nuo jos priežasties, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, net jeigu „Zentiva“ žinojo apie tokios žalos galimybę, ar tai būtų pasekmė, atsiradusi dėl i) priėjimo ar negalėjimo prieiti prie Svetainės, ii) Svetainės naudojimo, įskaitant bet kokią žalą ar virusus, kurie galėjo paveikti jūsų kompiuterinę sistemą ar bet kokį kitą produktą, ir (arba) iii) suteikto laidavimo už tiesiogiai ar netiesiogiai Svetainėje pateikiamą informaciją.

Svetainėje ir kitose svetainėse pateikiama medžiaga yra „tokia, kokia yra“, be jokios išreikštos ar numanomos garantijos. „Zentiva“ neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų, be jokių apribojimų susijusių su tinkamumu prekybai ar tinkamumu tam tikram tikslui.

6. Svetainės prieinamumas

Jūs suprantate, kad i) techniškai neįmanoma pateikti Svetainės be jokių trūkumų ir kad „Zentiva“ negali už tai prisiimti atsakomybės, ii) dėl trūkumų Svetainė gali būti laikinai nepasiekiama, ir kad iii) Svetainės veikimui gali neigiamos įtakos turėti nuo „Zentiva“ nepriklausančios sąlygos ir veiksniai, pavyzdžiui, perdavimo ir telekomunikacijų sąsajos tarp Jūsų ir „Zentiva“ ar tarp „Zentiva“ ir kitų sistemų bei tinklų.

„Zentiva“ ir (arba) jos tiekėjai bet kuriuo metu gali laikinai ar visam laikui pakeisti ar sutrikdyti visos ar dalies Svetainės veikimą, kad galėtų atlikti Svetainės priežiūros darbus ir (arba) patobulinimus ir (arba) pakeitimus. „Zentiva“ nėra atsakinga už jokius Svetainės keitimus, veikimo nutraukimą ar sutrikdymą.

7. Informacija apie produktus

Svetainėje skelbiamoje ir skleidžiamoje informacijoje gali būti tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į „Zentiva“ produktus, programas ar paslaugas, kurie nėra siūlomi ar prieinami tam tikrose šalyse ar regionuose, kurie gali būti siūlomi kitu prekių ženklu arba kuriems, priklausomai nuo šalies, gali būti taikomos kitos nuostatos ir sąlygos. Šios nuorodos nereiškia, kad „Zentiva“ ketina prekiauti šiais produktais, programomis ar paslaugomis jūsų šalyje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo regione / šalyje prieinamus produktus, programas ir paslaugas, kreipkitės į Zentiva Group, a.s. Lietuvos filialą.

 

8. Teisinis pagrindas

Svetainei ir jos turiniui taikomi Čekijos Respublikos įstatymai. Bet koks ginčas, kilęs dėl Svetainės ir jos turinio, sprendžiamas Čekijos teismuose.

9. Teisinis pranešimas

9.1 Svetainės redaktorius:

„Zentiva“, http://Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, Lietuva. Tel.: +370 5 2152025, el. p. Info.Lithuania@zentiva.com

9.2 Leidybos direktorius ir vykdomasis redaktorius:

Anda Blumberga, Baltijos šalių vadovė

9.3 Svetainės priegloba

„Microsoft Nederland B.V.“
Evert van de Beekstraat 354
1118, CZ Schipol (Amsterdamas)
Serveris Europoje

10. Kreditai

10.1 Nuotraukos

Shutterstock, gettyimages, iStock

Mr Petr Adámek, Čekija, Mr Pavel Horník, Čekija

„Zentiva Group, a.s.“

„Zentiva“ – trečia didžiausia* ir sparčiai auganti generinių vaistų bendrovė Europoje.